[فعل]

آلودن

( آ-ل-و-د-ن )
1 to pollute to contaminate
آلوده کردن، ناپاک کردن، کثیف کردن

to pollute /pəˈlut/ /pəˈluːt/


to contaminate /kənˈtæməˌneɪt/ /kənˈtæmɪneɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان