[فعل]

to contaminate

/kənˈtæməˌneɪt/
فعل گذرا
[گذشته: contaminated] [گذشته: contaminated] [گذشته کامل: contaminated]

1 آلوده کردن

مترادف و متضاد pollute
  • 1. They have contaminated our water supply.
    1 . آنها ذخایر آب ما را آلوده کرده‌اند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان