[اسم]

contagion

/kənˈteɪdʒən/
غیرقابل شمارش

1 سرایت واگیری

  • 1.There is no risk of contagion.
    1 . خطر سرایت (بیماری) وجود ندارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان