[اسم]

همه‌گیری

( ه-م-ه-‌-گ-ی-ر-ی )
1 epidemic contagion , to spread , outbreak

epidemic /ˌɛpəˈdɛmɪk/ /ˌɛpɪˈdɛmɪk/


contagion /kənˈteɪdʒən/ /kənˈteɪdʒən/


to spread /spred/ /sprɛd/


outbreak /ˈaʊtbreɪk/ /ˈaʊtbreɪk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان