[اسم]

contact lens

/ˈkɑnˌtækt ˈlɛnz/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 لنز چشم

  • 1.You need contact lenses in order to see better.
    1. برای اینکه بهتر ببینید، به لنز چشم نیاز دارید.
to wear contact lenses
لنز چشم گذاشتن
  • I usually wear contact lenses, but I sometimes wear glasses when my eyes are tired.
    من معمولاً لنز چشم می‌گذارم، اما گاهی وقت‌ها که چشمانم خسته‌اند، عینک می‌گذارم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان