[اسم]

containment

/kəntˈeɪnmənt/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جلوگیری محدودسازی

2 سد نفوذ (سیاست) سیاست جلوگیری از نفوذ دشمن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان