[فعل]

to contemn

فعل گذرا و ناگذر

1 نفرت داشتن بیزار بودن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان