[اسم]

contemplation

/kˌɑːntɪmplˈeɪʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تفکر تامل، اندیشه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان