[اسم]

contemplation

/kˌɑːntɪmplˈeɪʃən/
قابل شمارش

1 تفکر تامل، اندیشه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان