[صفت]

contemporaneous

/kənˌtɛmpəˈreɪniəs/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 هم زمان هم عصر

  • 1.Jane Austen’s work was contemporaneous with that of Wordsworth and Byron.
    1. آثار "جین آستن" با (آثار) "وردزورث" و "بایرون" هم عصر بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان