[صفت]

contemplative

/kəntˈɛmplətˌɪv/
قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تفکری متفکرانه، ژرف‌اندیش

معادل ها در دیکشنری فارسی: ژرف‌اندیش
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان