[اسم]

consummation

/ˌkɑːnsəˈmeɪʃn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وصال به هم رسیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان