[اسم]

consummation

/ˌkɑːnsəˈmeɪʃn/
قابل شمارش

1 وصال به هم رسیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان