[اسم]

سرایت

( س-ر-ا-ی-ت )
1 contagion transmission

contagion /kənˈteɪdʒən/ /kənˈteɪdʒən/


transmission /trænˈsmɪʃən/ /trænzˈmɪʃən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان