[فعل]

آلوده کردن

( آ-ل-و-د-ه- -ک-ر-د-ن )
1 to contaminate to pollute
آلودن، با چیزی ناپاک آمیختن

to contaminate /kənˈtæməˌneɪt/ /kənˈtæmɪneɪt/


to pollute /pəˈlut/ /pəˈluːt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان