[صفت]

آلوده

( آ-ل-و-د-ه )
1 polluted contaminated , dirty , tainted
کثیف، ناپاک، آغشته به چیزی ناپاک

polluted /pəˈlutəd/ /pəˈluːtd/


contaminated /kənˈtæməˌneɪtəd/ /kənˈtæmɪneɪt/


dirty /ˈdɜrti/ /ˈdɜːti/


tainted /tˈeɪntᵻd/ /tˈeɪntɪd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان