[اسم]

آموزگار

( آ-م-و-ز-گ-ا-ر )
1 teacher educator , instructor
استاد، معلم، آموزنده

teacher /ˈtiːtʃər/ /ˈtiːʧə/


educator /ˈedʒukeɪtər/ /ˈedʒukeɪtə/


instructor /ɪnˈstrʌk.tər/ /ɪnˈstrʌktə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان