[قید]

آن ور آب

( آ-ن- -و-ر- -آ-ب )
1 overseas abroad

overseas /ˌoʊ.vərˈsiːz/ /ˌəʊvəˈsiːz/


abroad /əˈbrɔd/ /əˈbrɔːd/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان