[قید]

overseas

/ˌoʊ.vərˈsiːz/
غیرقابل مقایسه

1 خارج

  • 1.Many people work overseas these days .
    1 . این روزها، افراد زیادی در خارج کار می‌کنند.
[صفت]

overseas

/ˌoʊ.vərˈsiːz/
غیرقابل مقایسه

2 خارجی خارج

  • 1.There are a lot of overseas students in Cambridge.
    1 . دانشجویان خارجی زیادی در کمبریج هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان