[فعل]

to overshoot

/ˌoʊvɚʃˈuːt/
فعل گذرا و ناگذر
[گذشته: overshot] [گذشته: overshot] [گذشته کامل: overshot]

1 فراتر رفتن (از محل توقف) از حد خارج شدن، رد شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان