[صفت]

oversized

/ˌoʊvɚsˈaɪzd/
قابل مقایسه

1 گشاد

معادل ها در دیکشنری فارسی: گل و گشاد
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان