[فعل]

to overreact

/ˌoʊvəriˈækt/
فعل ناگذر
[گذشته: overreacted] [گذشته: overreacted] [گذشته کامل: overreacted]

1 واکنش شدید (به چیزی) نشان دادن بیش از حد واکنش نشان دادن

  • 1.The financial markets overreacted to the news.
    1. بازارهای مالی به اخبار بیش از حد واکنش نشان دادند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان