[صفت]

overrated

/ˌoʊvərˈreɪtɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more overrated] [حالت عالی: most overrated]

1 اغراق شده مبالغه شده، زیاد از حد تعریف و تمجید شده

  • 1.That's an overrated movie.
    1. آن یک فیلم اغراق شده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان