[فعل]

to overreach

فعل گذرا و ناگذر

1 از حد توانایی خود فراتر رفتن پا از حد خود فراتر گذاشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان