[ضمیر]

آن‌ها

( آ-ن-‌-ه-ا )
1 they those
ضمیر سوم شخص جمع، از این ضمیر برای اشاره به سوم شخص در ساختار جمع و برای انسان‌ها، حیوانات و هرچیز دیگر که قبلاً به آن اشاره شده و یا به‌راحتی قابل تشخیص باشد، استفاده می‌شود.

they /ðeɪ/ /ðeɪ/


those /ðəʊz/ /ðəʊz/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان