[تخصیص گر]

those

/ðəʊz/

1 [حرف اشاره جمع دور] آنها

معادل ها در دیکشنری فارسی: آن‌ها
مترادف و متضاد these
 • 1.Those dogs were really scary.
  1. آن سگ‌ها خیلی ترسناک بودند.
 • 2.Those peaches look good.
  2. آن هلوها به نظر خوب می‌رسند.
کاربرد حرف اشاره جمع those به معنای آنها
معادل حرف اشاره جمع those در فارسی "آنها" است. برای اشاره به یک چیز یا فرد مشخصی در فاصله دور در ساختار جمع از این حرف اشاره استفاده می‌شود. توجه کنید که "those یا آنها" شکل جمع "that یا آن" است. مثال:
".Those peaches look good" (آن هلوها به نظر خوب می‌رسند.)
".Those people are responsible for the murder" (آن افراد مسئول این قتل هستند.)
نکته: در هر دو مثال بالا، نهاد جمله جمع است و those قبل از یک اسم آمده است در این صورت دیگر نیاز نیست که those را به‌صورت جمع بنویسیم. ولی اگر those به تنهایی بیاید این مسئله دیگر صدق نمی‌کند. مثال:
".Those are my children" (آنها بچه‌های من هستند.)
[ضمیر]

those

/ðəʊz/

2 آنهایی که

 • 1.There are those who say she should not have got the job.
  1. هستند آنهایی که می‌گویند او نباید صاحب شغل می‌شد.
 • 2.Those present were in favor of change.
  2. آنهایی که حاضر بودند موافق تغییر بودند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان