[اسم]

آوا

( آ-و-ا )
1 sound
صدا یا صوت

sound /sɑʊnd/ /saʊnd/

2 voice
صوتی است که با استفاده از تارهای صوتی توسط انسان ساخته شده و برای صحبت کردن، آواز خواندن، خندیدن، گریه کردن، فریاد زدن و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

voice /vɔɪs/ /vɔɪs/

3 call
آواز یا بانگ پرندگان و دیگر حیوانات

call /kɔːl/ /kɔːl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان