[فعل]

اتراق کردن

( ا-ت-ر-ا-ق- -ک-ر-د-ن )
1 make camp to stay , to stop , to stop over
توقف کردن به‌صورت موقت و به‌منظور استراحت

to stay /steɪ/ /steɪ/


to stop /stɑp/ /stɒp/


to stop over /stɑp ˈoʊvər/ /stɒp ˈəʊvə/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان