[اسم]

اجیر

( ا-ج-ی-ر )
1 hired hand mercenary
مزدور، مزدگیر؛ کسی که با گرفتن دستمزد برای دیگری کار می‌کند.

hired hand /ˌhaɪərd ˈhænd/ /ˌhaɪəd ˈhænd/


mercenary /ˈmɜːrsəneri/ /ˈmɜːsənəri/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان