[اسم]

احیاء

( ا-ح-ی-ا )
1 revival resurrection , rejuvenation
زنده‌سازی، تجدید حیات

revival /rɪˈvaɪvəl/ /rɪˈvaɪvəl/


resurrection /ˌrezəˈrekʃn/ /ˌrezəˈrekʃn/


rejuvenation /ɹɪdʒˌuːvənˈeɪʃən/ /ɹɪdʒˌuːvənˈeɪʃən/

2 reduction
کاهش

reduction /rɪˈdʌk.ʃən/ /rɪˈdʌkʃən/

3 vigil
شب‌زنده‌داری به قصد عبادت

vigil /ˈvɪdʒɪl/ /ˈvɪdʒɪl/

4 the living
جمع حَی؛ زندگان
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان