[اسم]

اخذ

( ا-خ-ذ )
1 obtainment acquirement , obtainment , adoption , assumption
اتخاذ، کسب، حصول، گرفتن

obtainment /əbtˈeɪnmənt/ /ɒbtˈeɪnmənt/obtainment /əbtˈeɪnmənt/ /ɒbtˈeɪnmənt/


adoption /əˈdɑːpʃn/ /əˈdɒpʃn/


assumption /əˈsʌmpʃən/ /əˈsʌmpʃ(ə)n/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان