[اسم]

اذعان

( ا-ذ-ع-ا-ن )
1 confession admission
اعتراف، اقرار، تأیید

confession /kənˈfeʃn/ /kənˈfeʃn/


admission /ədˈmɪʃ.ən/ /ədˈmɪʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان