[اسم]

اسب‌سواری

( ا-س-ب-‌-س-و-ا-ر-ی )
1 horse riding horseback riding
سوار اسب شدن و از آن سواری گرفتن به‌منظور تفریح، ورزش یا سفر (در گذشته)

horse riding /hɔrs ˈraɪdɪŋ/ /hɔːs ˈraɪdɪŋ/


horseback riding /ˈhɔrsˌbæk ˈraɪdɪŋ/ /ˈhɔːsbæk ˈraɪdɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان