[اسم]

استاژ

( ا-س-ت-ا-ژ )
1 internship apprenticeship
کارآموزی؛ دوره‌ای که متقاضیان یک کار، قبل از استخدام‌شدن باید بگذرانند.

internship /ˈɪntɜːrnʃɪp/ /ˈɪntɜːnʃɪp/


apprenticeship /əˈprɛntəˌsʃɪp/ /əˈprɛntɪʃɪp/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان