[صفت]

اسفبار

( ا-س-ف-ب-ا-ر )
1 regrettable deplorable

regrettable /ɹɪɡɹˈɛɾəbəl/ /ɹɪɡɹˈɛtəbəl/


deplorable /dɪˈplɔːrəbl/ /dɪˈplɔːrəbl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان