[صفت]

اسفناک

( ا-س-ف-ن-ا-ک )
1 regrettable deplorable , pathetic
تأسف‌آور، اسف‌بار، اسف‌آور، مایه اندوه و افسوس

regrettable /ɹɪɡɹˈɛɾəbəl/ /ɹɪɡɹˈɛtəbəl/


deplorable /dɪˈplɔːrəbl/ /dɪˈplɔːrəbl/


pathetic /pəˈθetɪk/ /pəˈθetɪk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان