[اسم]

اسم‌نویسی

( ا-س-م-‌-ن-و-ی-س-ی )
1 registration enrollment
نام‌نویسی، ثبت‌نام؛ نوشتن نام کسی یا نام خود برای انجام فعالیتی، شرکت در کلاسی و ...

registration /ˌredʒ.əˈstreɪ.ʃən/ /ˌredʒɪˈstreɪʃn/


enrollment /ɪnˈroʊlmənt/ /ɪnˈrəʊlmənt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان