[صفت]

اعجاب‌آور

( ا-ع-ج-ا-ب-‌-آ-و-ر )
1 marvelous amazing , astounding , astonishing
شگفت‌انگیز، اعجاب‌آمیز، حیرت‌انگیز؛ موجب شگفتی و اعجاب

marvelous /ˈmɑr.vəl.əs/ /ˈmɑːvələs/


amazing /əˈmeɪ.zɪŋ/ /əˈmeɪzɪŋ/


astounding /əˈstaʊndɪŋ/ /əˈstaʊndɪŋ/


astonishing /əˈstɑn.ɪʃ.ɪŋ/ /əˈstɒnɪʃɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان