[فعل]

افراشتن

( ا-ف-ر-ا-ش-ت-ن )
1 to raise to hoist , to lift
بالا بردن، بالا کشیدن

to raise /reɪz/ /reɪz/


to hoist /hˈɔɪst/ /hˈɔɪst/


to lift /lɪft/ /lɪft/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان