[اسم]

اقرار

( ا-ق-ر-ا-ر )
1 confession admission
اعتراف، اذعان

confession /kənˈfeʃn/ /kənˈfeʃn/


admission /ədˈmɪʃ.ən/ /ədˈmɪʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان