[قید]

الان

( ا-ل-ا-ن )
1 now at the moment , presently
اکنون، حالا، در این زمان، در حال حاضر

now /nɑʊ/ /naʊ/


at the moment /æt ðə ˈmoʊmənt/ /æt ðə ˈməʊmənt/


presently /ˈprezntli/ /ˈprezntli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان