[صفت]

انتقالی

( ا-ن-ت-ق-ا-ل-ی )
1 transitional transferred , transfer
منسوب به انتقال، منتقل‌شده

transitional /trænˈsɪʃənəl/ /trænˈzɪʃənl/transfer /trænsˈfɜːr/ /ˈtrænsfə(ː)/

قبل از اسم

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان