[صفت]

انحصاری

( ا-ن-ح-ص-ا-ر-ی )
1 exclusive sole
اختصاصی، منحصر یا متعلق به کسی

exclusive /ɪkˈskluː.sɪv/ /ɪkˈskluːsɪv/


sole /soʊl/ /səʊl/

2 monopolistic
منسوب به انحصار؛ انحصارطلبانه

monopolistic /mənˈɑːpəlˈɪstɪk/ /mənˈɒpəlˈɪstɪk/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان