[اسم]

انگشت

( ا-ن-گ-ش-ت )
1 finger toe
هر یک از اجزای متحرک پنجه دست یا پای انسان‌ها و برخی جانوران

finger /ˈfɪŋgər/ /ˈfɪŋɡə/


toe /toʊ/ /təʊ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان