[اسم]

ایست

( ا-ی-س-ت )
1 halt stop
توقف، وقفه

halt /hɔlt/ /hɔːlt/


stop /stɑp/ /stɒp/

[حرف ندا]

ایست!

( ا-ی-س-ت )
1 halt! freeze!
فرمان توقف
[اسم]

ایست

( ا-ی-س-ت )
1 halt stop
توقف، وقفه

halt /hɔlt/ /hɔːlt/


stop /stɑp/ /stɒp/

[حرف ندا]

ایست!

( ا-ی-س-ت )
1 halt! freeze!
فرمان توقف
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان