[فعل]

ایست کردن

( ا-ی-س-ت- -ک-ر-د-ن )
1 to stop to halt
توقف کردن، ایستادن

to stop /stɑp/ /stɒp/


to halt /hɔlt/ /hɔːlt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان