[صفت]

بااحساس

( ب-ا-ا-ح-س-ا-س )
1 emotional passionate
احساسی، پرشور، پرحرارت

emotional /ɪˈmoʊʃənəl/ /ɪˈməʊʃənl/


passionate /ˈpæʃ.ə.nət/ /ˈpæʃənət/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان