[صفت]

بازپسین

( ب-ا-ز-پ-س-ی-ن )
1 last ultimate , final
آخرین، نهایی، آخر

last /læst/ /lɑːst/


ultimate /ˈʌl.tə.mət/ /ˈʌltɪmət/


final /ˈfaɪnəl/ /ˈfaɪnl/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان