[صفت]

final

/ˈfaɪnəl/
غیرقابل مقایسه

1 پایانی آخرین، آخر

معادل ها در دیکشنری فارسی: آخر آخرین پایانی فینال
مترادف و متضاد closing finishing last first initial
 • 1.The final week of the term is rapidly approaching.
  1. آخرین هفته ترم به سرعت نزدیک می‌شود.
final act
آخرین اقدام
 • his final act as party leader
  آخرین اقدام او به عنوان رهبر حزب
final whistle
سوت آخر
 • The referee blew the final whistle.
  داور سوت آخر را زد.
final test
امتحان پایان (ترم)
 • Jose was commended for his improvement in the final test.
  "هوزه" به خاطر پیشرفتش در امتحان پایان (ترم) تحسین شد.
final stages
مراحل آخر
 • The project is in its final stages.
  پروژه در مراحل آخرش است.
final say
حرف آخر
 • Who has the final say around here?
  چه کسی حرف آخر را اینجا می‌زند؟

2 قطعی

مترادف و متضاد absolute irrevocable unalterable provisional
 • 1.The judge’s decision is final!
  1. تصمیم قاضی قطعی است!

3 نهایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: بازپسین واپسین نهایی
the final product/outcome
محصول/نتیجه نهایی
 • No one could have predicted the final outcome.
  هیچکس نمی‌توانست نتیجه نهایی را پیش‌بینی کند.
[اسم]

final

/ˈfaɪnəl/
قابل شمارش

4 امتحان نهایی امتحان پایان ترم

معادل ها در دیکشنری فارسی: امتحان نهایی
informal
مترادف و متضاد final exam
difficult finals
امتحانات نهایی دشوار

5 فینال (مسابقات)

معادل ها در دیکشنری فارسی: مسابقه نهایی فینال
مترادف و متضاد decider final match qualifier
to go through to the final
در فینال شرکت کردن
 • They will now go through to the final.
  آنها اکنون در فینال شرکت خواهند کرد.
to make it to the finals
به فینال رسیدن
 • Her team made it to the finals.
  تیم او به (مسابقه) فینال رسید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان