[صفت]

واپسین

( و-ا-پ-س-ی-ن )
1 ultimate final , last

ultimate /ˈʌl.tə.mət/ /ˈʌltɪmət/


final /ˈfaɪnəl/ /ˈfaɪnl/


last /læst/ /lɑːst/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان