[اسم]

آخر

( آ-خ-ر )
1 end ending , finish , close
پایان، انتها و یا سرانجام چیزی

end /end/ /end/


ending /ˈen.dɪŋ/ /ˈɛndɪŋ/


finish /ˈfɪn.ɪʃ/ /ˈfɪnɪʃ/


close /kloʊz/ /kləʊz/

[صفت]

آخر

( آ-خ-ر )
1 final last
پایانی، آخرین یا پسین.

final /ˈfaɪnəl/ /ˈfaɪnl/


last /læst/ /lɑːst/

[قید]

آخر

( آ-خ-ر )
1 at last finally
سرانجام، عاقبت یا بالاخره.

at last /æt læst/ /æt lɑːst/


finally /ˈfaɪn.əl.i/ /ˈfaɪnəli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان