[صفت]

آخرین

( آ-خ-ر-ی-ن )
1 last final
نهایی یا پایانی، واپسین

last /læst/ /lɑːst/


final /ˈfaɪnəl/ /ˈfaɪnl/

2 latest recent , fresh
اخیر، اشاره به جدیدترین یا به‌روزترین (خبر و ...)

latest /ˈleɪt̬.əst/ /ˈleɪtɪst/


recent /ˈrisənt/ /ˈriːsnt/


fresh /freʃ/ /freʃ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان